top of page

ENDORSEMENTS

FAMILIES 1.png

Hỗ trợ các ứng cử viên sẵn sàng đứng lên vì

TẤT CẢ các cộng đồng của chúng ta

FAMILIES 2.png

Các hộ gia đình của chúng ta cần được hưởng quyền lợi sinh sống trong những cộng đồng an ninh, trật tự và phồn thịnh cho tất cả mọi cư dân.

Bất kể nơi chúng ta được sinh ra ở đâu hay ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta là gì, cùng nhau chúng ta có thể bầu chọn

box.png

cho những đại biểu:

Phản ánh và có trách nhiệm với các cộng đồng đa dạng và phong phú của chúng ta

Sẽ đấu tranh cho các cơ hội kinh tế, giáo dục hòa nhập cũng như quyền tiếp cận bầu cử công bằng

Đảm bảo các khu dân cư của chúng ta được giữ an toàn, lành mạnh và hoan nghênh đối với tất cả các hộ gia đình

bottom of page